Duyurular

 • 2018-11-09
  Asil ve yedek katılımcılar belirlendi. ‘Basvuru sonuclarına buradan ulaşabilirsiniz’

Proje Tanimi

Enerji ihtiyacının günden güne artması ve bu ihtiyacın ülkelerin dış politikalarını etkilemesi, enerji kaynakları hakkında donanımlı olmayı ve bu kaynakların nasıl yönetileceği konusunda somut adımlar atmayı gerektirmektedir. Değişen dünya düzenine ayak uydurmanın ilk kuralı bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip etmek ve bu gelişmelerin sebep olduğu sorunlara çözümler üretebilmeye bağlıdır. Bu sorunların başında enerji bağımlılığı gelmektedir. Mevcut enerji kaynaklarının (petrol, kömür vb.) sınırlı olması ve bu kaynakların çevreye zarar vermesi sebebiyle ülkeler alternatif enerji kaynakları arayışlarına girmişler ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişlerdir. Ülkemiz de bu gelişimi yakından takip etmiş ve son on yıldır bu alanlara yapılan yatırımlara ağırlık vermiştir. Ancak bu yatırımlara rağmen mevcut enerji ihtiyacımızın çok azı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilmektedir. Bu da enerjide dışa bağımlılığımızın devam ettiği anlamına gelmektedir. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi için yatırımları artırmanın yanı sıra, yenilenebilir enerjinin kamuoyu tarafından benimsenmesi gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları konusunda halkın yeterli bilgiye sahip olmaması bu alanda yapılan ve yapılması planlanan yatırımların karşısında durmalarına sebebiyet vermektedir.

Enerji ihtiyacı geçmişten günümüze hızla artmaktadır ve bu ihtiyaç yeni dünya düzeninin kurulmasındaki bir numaralı etkendir. Geçmişte yaygın olarak kullanılan kömür, petrol, doğal gaz gibi kaynakların sınırlı oluşu ve dünya üzerinde yarattığı tahribatın tehlikeli boyutu (bkz. küresel ısınma, fosil yakıt kaynakları için başlatılan savaşlar) düşünüldüğünde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin ne kadar gerekli olduğu görülmektedir. Yüksek nüfus ve yoğun sanayi tesisleşmesi sebebiyle Türkiye’de enerji ihtiyacı günden güne artmaktadır. Türkiye kalkınan bir ülke olarak endüstriye yönelmiş olmasına rağmen bu üretimi sağlayacak enerji kaynaklarını artırmayı başaramamış ve ihtiyacının dörtte üçünü komşu ülkelerden ithal eder duruma gelmiştir. Coğrafi konum itibari ile bu kaynaklar açısından oldukça şanslı bir ülke olmamıza rağmen Türkiye’nin hidroelektrik dışındaki yenilenebilir enerji kaynaklarından çok az yararlanması önemli bir eksikliktir. Bu alandaki eksikliğin sebebinin yenilenebilir enerji konusu hakkında eğitim/teknik donanım yetersizliği olduğu düşünülmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilinçli nesiller yetiştirmenin ilk adımı bilinçli öğretmenlere sahip olmaktır. Bu proje ile yenilenebilir enerji kaynaklarını eğitim neferi öğretmenlerimizle yakından incelemek, onların farkındalıklarını artırmak ve böylece toplumun çekirdek yapısını oluşturan ailelere dolaylı yoldan da olsa ulaşıp toplum bilincini arttırmak hedeflenmektedir.

Aydın yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça zengin bir ildir. Şehirde, jeotermal enerji, biyokütle, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerjinin hemen hemen her çeşidini görmek mümkündür. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları bakımından bu kadar zengin bir ilde yaşıyor olmamıza rağmen, bu enerjiden yeteri kadar yararlanamadığımız açıktır. Bu proje önerisi ile geleceğin enerji kaynaklarını geleceğin mimarı olan öğretmenlere tanıtmak, olumlu olumsuz yönlerini bilimsel değerler eşliğinde tartışmalarını sağlamak ve fen biilimleri dersinin teknoloji mühendislik ve matematik alanları ile ilişkisinin enerji santralleri kapsamında yapılacak etkinlikler ve alan gezileri aracılığıyla aktarmak hedeflenmektedir.

Enerji bağımlılığının ekonomik sonuçları düşünüldüğünde yenilenebilir enerji açısından oldukça zengin olan ilimizde bu kaynakların etkili kullanılabilmesi için, kaynakların yerel halk tarafından benimsenmesi ve yatırımların teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, projeye katılan Fen Bilimleri öğretmeninin Aydın’daki yenilenebilir enerji kaynaklarını yakından tanımalarına olanak sağlayacaktır. Öğretmenlerin yenilenebilir enerji kaynakları hakkındaki bilgi ve tutumlarının öğrenciler ve veliler üzerinde etkisi düşünüldüğünde proje yerel halkın yenilenebilir enerji kaynaklarına göstermiş olduğu olumsuz tutumun azaltılmasına etki edecektir. Böylece yatırımların karşısındaki başlıca engellerden biri olan halk tepkisi minimuma inecektir. Bu yönü ile projenin sosyal etkisi olacağı düşünülmektedir.

Etkinlik Takvimi

 • Geleceğin Mimarı Öğretmenlerle Geleceğin Enerji Kaynaklarını Tanıma

  20 Ocak 2019- 25 Ocak 2019

  Konaklama: Proje süresince katılımcılar Adnan Menderes Üniversitesi Konukevi'nde 2 kişilik odalarda konaklayacaklardır. Katılımcıların konaklama ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Konukevi ile ilgili detaylı bilgi almak için linke tıklayınız.

 • Son Başvuru Tarihi

  31 Ekim 2018

 • Asil ve Yedek Katılımcı Listesinin Duyurulması

  10 Kasım 2018

 • Katılımcılar için Kesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi

  10 Kasım 2018

Başlıca Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Güneş Enerjisi
Rüzgar Enerjisi
HidroElektrik Enerjisi
Jeotermal Enerji
Biyokütle Enerjisi
Hidrojen Enerjisi

Proje Ekibi - Eğitmenler

Thumbnail Image

Yrd. Doç. Dr. Dilek Karışan Korucu

Proje Yürütücüsü

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Doktora derecesine sahiptir. doktora eğitimi süresince 2013-2014 eğitim öğretim döneminde Amerika Birleşik Devletleri University of South Florida'da misafir araştırmacı olarak çalışmalar yapmıştır. 3.5 yıldır Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapmaktadır. STEM alanlarında bir yüksek lisans tezi bitirtmiş olup, aynı alanda halen devam etmekte olan iki yüksek lisans tezini de yönetmektedir. Amerika Birleşik devletleri Arcadia Üniversitesi STEM koordinatörü Augusto Macalalag ile "Sosyobilimsel konular temelli STEM etkinlikleri - Uluslararası karşılaştırma" projesini yürütmüştür. Ayrıca doktora tezinin bir kısmında alternatif enerji kaynakları ile ilgili çalışmalar yapmıştır. bilim ve teknolojideki güncel gelişmeler ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili ilgili seçmeli dersler vermektedir.

Thumbnail Image

Doç. Dr. Nilgün Yenice

Uzman

Proje araştırmacısı ve eğitmeni Dr. Nilgün Yenice, Gazi Üniversitesinden doktora derecesine sahiptir. 2012 yılında doçent olan Dr. Yenice’nin araştırma ve ilgi alanları arasında, fen eğitimi, bilimin doğası, sorgulamaya dayalı fen eğitimi, özyeterlik, fen okuryazarlığı, argümantasyon, bilimsel epistemolojik inanç, duygusal zeka ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon, eleştirel düşünme, üstbiliş, problem çözme ve STEM konuları yer almaktadır. Bu araştırma konularına yönelik 11 yüksek lisans tezi ve 1 doktora tezi yönetmiştir. Çevreye yönelik etik yaklaşımlar ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlar ve doğaya yakınlık derecelerinin incelenmesi konusunda da yüksek lisans tezi yönetmiştir. Dr. Yenice’nin 20 adet uluslararası ve 33 adet ulusal indeksli dergilerde yayımlanmış makaleleri, 19 adet uluslararası ve 17 adet ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. 15 adet araştırma projesinde proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacı ve eğitmen olarak görevlerde yer almıştır. Uluslararası ve ulusal sempozyum, kongre, panel ve çalıştay gibi bilimsel etkinliklerde bilim kurulu üyeliği, oturum başkanlığı, düzenleme kurulu üyeliği ve eğitici olarak görev yapmıştır. Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi kitabının editörü olan Dr. Yenice aynı zamanda Canlılar Bilimi, Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri ve İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi isimli kitapların ortak yazarlarındandır. Uluslararası ve ulusal indeksli birçok dergide hakemlik yapan Dr. Yenice, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisinin Biyoloji Alan Editörüdür. Halen Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Thumbnail Image

Dr. Ayşe Yenilmez Türkoğlu

Uzman

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programından mezun oldu. 2006 yılında aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Fen ve Matematik Eğitimi alanında yüksek lisansını tamamladı ve 2013 yılında ise yine aynı üniversitede İlköğretim bölümünde doktora derecesini aldı. 2004-2013 yılları arasında, yüksek lisans ve doktora eğitimi süresince, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bir süre Sinop Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra görevine halen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde devam etmektedir. Dr. Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU, 2015 yılında, Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projesi kapsamında yürütülen “Yenilikçi Eğitim Uygulamaları: Çocuk Üniversitesi’nde Bilim Eğlencelidir II” projesinde araştırmacı olarak, ve yine aynı yılda, TÜBİTAK tarafından desteklenen “FeTeMM Eğitim Yaklaşımı Fen Sınıflarının Disiplinler Arası Bağlarla Güçlendirilmesi” adlı, 115B379 no’lu projede de eğitmen olarak görev almıştır. 2017 ve 2018 yıllarında ise, TÜBİTAK tarafından desteklenen 117B372 ve 118B791 no’lu “Uluslararası Mersin Bilim Şenliği II ve III” projelerinde atölye lideri olarak görev almıştır. Son olarak, 2018 yılında ise, “Ortaokul Öğrencileri İçin STEM Eğitim Programının Hazırlanması ve Etkilerinin Araştırılması (ÇEAUM-1901-17- 16)” başlıklı BAP projesinde araştırmacı ve “Geleceğe Hazırlanıyorum: Problemlere Çözüm Arıyorum (118B476)” başlıklı TÜBİTAK Projesinde eğitmen olarak görev almıştır.


Thumbnail Image

Doç. Dr. Oğuz Özdemir

Eğitmen

Doktora derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ‘nden almıştır. Doktora tezinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO’ların ) Doğal Çevreye Etkileri ve Avrupa Birliği Açısından Değerlendirilmesi konusunu çalışmıştır. Uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra akademisyenliğe geçiş yapmıştır. 2004-2012 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Olarak çalışan Dr. Oğuz Özdemir, 2012 yılından beri doçent doktor unvanı ile akademideki görevine devam etmektedir. Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Şekilde Değerlendirilmesinde Sivil İnisiyatiflerin Rolü, Sürdürülebilir Kaynak Kullanımına Yönelik Çevre Eğitimi Uygulamalarının İlköğretim Öğrencilerinin Karbon Ayak İzi Konusunda Bilinçlenmeleri Üzerine Etkisi gibi konularda yüksek lisans tezleri yönetmiştir. Ayrıca Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Şekilde Değerlendirilmesinde Sivil İnisiyatiflerin Rolü: Yukarlakçay HES Örneği konusunda proje yürütücülüğü yapmıştır. Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ulusal ve uluslararası indeksli dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Dr. Özdemir, Çevre eğitimi ile ilgili lisans ve yüksek lisans dersleri vermektedir.

Thumbnail Image

Yrd. Doç. Dr. Engin Karahan

Eğitmen

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’ndan 2008 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2012 yılında Minnesota Üniversitesi’nde “Fen Eğitimi” ve “Öğrenim Teknolojileri” alanlarında, doktora eğitimini ise 2015 yılında aynı üniversitede “STEM eğitimi” alanında tamamladı. 2009-2015 yılları arasında Minnesota Üniversitesi STEM Eğitimi Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yaptı ve National Science Foundation (NSF) ve National Aeronautics and Space Administration (NASA) destekli STEM eğitimi odaklı projelerde yer aldı. 2015 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim alanında öğretim üyesi olarak çalışmaya başlayan ve halen bu görevine devam etmekte olan Engin KARAHAN’ın STEM eğitimi, sosyobilimsel konular, öğrenim teknolojileri ve öğretmen/öğrenci failliği konularında çeşitli araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Bu çalışma alanları kapsamında son iki yılda TÜBİTAK ve BAP destekli projeler yürütmüştür.

Proje Ekibi - Rehberler

Thumbnail Image

Yılmaz Yurdakul

Rehber

Thumbnail Image

Neslihan Yavaşoğlu

Rehber

Thumbnail Image

Fatma Candarlı

Rehber

Thumbnail Image

Canan İnce

Rehber

Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi Tanıtım Filmi

İletişim Ve Ulaşım

İletişim
Email: adualternatifenerji@gmail.com
Telefon: 0256 218 20 00
Twitter : adualternatifenerji
Instagram: adualternatifenerji
Yazışma Adresi: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kat:3 Kepez Mevkii/ Aydın
Ulaşım
Katılımcıların bulundukları şehirden Adnan Menderes Üniversitesi kampüsüne gelmeleri kendi sorumluluklarındadır ve ulaşım giderleri katılımcının kendisine aittir.
 • İzmir Havaalanı-Konukevi: Havaş servisleri aracılığı ile Aydın merkeze ulaşma ~90 dakika
 • Aydın Merkezden Konukevine otobüs ile ulaşım ~20 dakika.
Harita